من وفندق

 

 


_غذام حاضر بود وکارا هم انجام شده .نسبتا دیر وقت بود نزدیک ساعت یک ظهر .گفتم حالا یه میکاپ میکنم یا می رسیم بریم بیرون یا نه دیگه...حاضر شدم وگلپسرروهم حاضر کردم که بریم بیرون بدون ماشین وکالسکه. از نزدیکای خونه برش اسباب بازی بگیرم .دوتا توپ بادی بزرگ برداشتم که بعدا باد کنم وبه سقف بزنم وخودش هم دوتا ماشین قدرتی.

_عاشق حرکاتشم وقتی وارد یه جا میشه .خیلی عشق کرد. اولش خجالت کشید وسرش رو گذاشت رو شونه ام ومن وبغل کرد کمی طول کشید تا یخش باز بشه .داشت همینجوری که تو بغلم رفته بود به خانوم فروشنده میخندید.خیلی شیطون شده وخیلی هم شیرین .بعد هم حسابی به همه جا مغازه نگاه کرد وبا یه لذتی ماشیناش رو دستش گرفت.

_دیشب هم که همینطوری رفتیم دور زدن با ماشین که دل اون عشقولیم باز بشه .تو احمد اباد جای اسباب بازی فروشی فکری اقا وخانوم کوچیک واستادیم .زیاد علاقه نشون نداد وداشت نورهای لامپ ها رونگاه میکرد تا اینکه یه توپ که دست فروشنده بود جلب توجه براش میکنه .با پاهاش به باباش فشار اورد که یعنی بریم تو...چشم از توپ ه برنداشت. اونقدری شیرین این کاررو کرد واونقدری مردونه رفتارکرد که فروشنده توپ رو خواست همینجوری بهش بده _ همون یه توپ اون مدلی بود_ کلی اصرار کردیم که پولش رو بگیره .این وسط هم اون عشقولی هی عشوه پشت عشوه برای طرف میومد .طرف رسما غش کرده بود تو مغازه . خیلی از خوشحالی گلپسر خوشش اومد.

_من قبلا نمی دونستم بچه های تا این حد کوچیک هم انتظار سلام واحوالپرسی دارن وتااین حد می فهمن .حالا گلپسر هر جایی که وارد میشه دوس داره فروشنده اش این قضیه رو بدونه وبه اونم توجه کنه.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید