_خوبه که فقط یه اتلیه رفتن بود هاااا

_از صب یه مقدار استرس داشتم .سعی کردم ناهارو حموم وخواب گلپسررو سر موقع انجام بدم که همه چی برای رفتن به اتلیه درست از کار دربیاد وتایم خوب وخوش اخلاقی گلپسر اونجا باشیم .قبلش تلفتی وقت گرفته بودم وهماهنگ کرده بودم .قرارمون ساعت سه اتلیه روناک تو خیام بود.

_گلپسر که از خواب بیدار شد _ خواب نیم روزیش – بردمش حموم وبعد عشقولیم اومدواونم خواست دوش بگیره . ناهار خوردیم .یه مقدار دیر شد واز همه بدتر لباس گلپسر ....برای اینکه نخوام زیاد توضیح بدم این عکسش ه ( لینک عکس رو تو کامنت دونی هم می ذارم ).

بازی یقه وداشتن دو دکمه خوب بود ولی دوخت اون قسمت تترون چهارخونه بدون انعطاف ، به پارچه نرم ولطیف خط داره باعث شدیقه زیاد باز نشه وسر گلپسرم نشه .یقه رو تا جایی که به گشاد شدن مربوط می شد با قیچی پاره کردم وداشتم اخرین کارای حاضر شدن رو انجام می دادم که از اتلیه هم زنگ زدن .
نگران این بودم که تایم خوش اخلاقی گلپسر تموم نشه .الهی شکر... عکس راحت تر از اونی که فک میکردم گرفته شد ووقتی تو اتاق نشستم تا عکس رو انتخاب کنم واولین عکس رو دیدم واقعا یه بار از رو دوشم برداشته شد .احساس سبکی کردم .یه عکس بیشتر انتخاب نکردم وابعادش رو هم خیلی بزرگ برای چاپ دادم واومدیم بیرون وکلی از عشقولیم تشکر کردم .

_می گه خوبه یه عکس ه برای دامادی و...ایناش چیکار می کنی ؟ راست میگه ..من خیلی رومنظم پیش رفتن برنامه هااسترس دارم .اونقدر گلوم خشک شده بود که بعدش رفتیم ابمیوه سجاد .

_ برام دعا کنید بی کارگر نمونم که پنجشنبه هفته اینده هم تولدش رو بگیرم .ادم که لنگ چه چیزی نمونه والا

/ 0 نظر / 2 بازدید