من وسالی که گذشت وسالی که در پیش رومه

 

 

 بله خره سال گند وگه 92 داره تموم میشه ونفس های اخرش رو می کشه ! سال بد از این نظر که حسابی دستم زیر سنگ بود واین همسر جان هم که اخر باد کردن های بی دلیل .

هزارتا دلیل برای قیافه گرفتناش اورد. از اخر هم نفهمیدیم کدومه .اینا چه ربطی به بچه داره .افسرده شده ...به درک ...بره دکتر ! به من چه که باید یک سال ونیم تحملش کنم .

کلی دعوا وناراحتی واین اواخر هم به فکر جدایی افتادم .ولی بازم نتونست فقط برای دوماهی که بهش فرجه دادم شاد وشنگول وخوب باشه .همون حداقل های  خواسته های یه زن رو رعایت کنه. هنوز همون سنگ به سینه زدن ها ودور زدن های من و گوش نکردن هاش.

تصمیم اینه که سال 93 بیخیال بشم .اگه جلوم برینه هم ناراحت نشم .باید رو خودم کار کنم .اولویت اول و دوم وسومم خودم باشم وبعد هم پسرک !

اولین کارم رفتن به مشاوره ست .بعد هم دورکردن پسرک از خودم جوری که هم بهش خوش بگذره وهم لطمه نخوره.بعد هم خوندن درس برای ارشد ه.

باید برای خودم تفریح درست کنم .باید بخودم خوش بگذرونم وبگم گور بابای بقیه اول از همه مرد خودم !

سال 93 سال لذت بردن من از زندگی وشادی وتحویل نگرفتن بقیه منجمله همسر جانه !

/ 0 نظر / 2 بازدید