من وفندق

 

 

_ دیدم هوای امروز خوب وعالیه.رفتن بیرون ما هم منوط میشه به حاضر شدن.از بس صبا دیر بیدار میشم.تا گلپسر اب ودونی بخوره ومنم دوش صبحگاهی رو بگیرم ویه میکاپ ساده بکنم تایمی برای بیرون رفتن نمی مونه.
ناهار که نیمه حاضر بود وبه بهونه گرفتن سبزی قورمه با پای پیاده با گلپسررفتم هواخوری.
وقتی من وپسرکم تنها بیرون میریم پسرک خیلی مظلوم ومعصوم میشه.لبهای کوچیکش روروهم گذاشته بودوچشم از مردم وخیابون برنمیداشت.گاهی درحد دوسه قدم میومد وراه میرفت وسریع بعدش میخواست بغلم بیاد.از دیدن اتوبوس وموتور تعجب میکرد وهی بوسی بودکه رو لپام میکاشت که بیرون اوردش.
به همین راحتی با کمی خسته شدنم وخرید یه گندمگ وکمی پیاده روی دلش به دست اومده بود

/ 0 نظر / 2 بازدید