روزمرگی

 

 

1_ شوشو همچنان درگیر کارای تغییرات کلی شرکتش ه .وگاهی ظهرا نمیاد .میگه دوستم که انبوه سازه کارگراش رو زودتر از من میاره ومشغول کار میشه انوقت نمیشه که من بیخیالش بشم.

2_تقریبا کل یکشنبه رو بیرون بودم .برای همین این پسملی وابسته به بابایی چیزی دستگیرش نشد.دوشنبه وسه شنبه هم شوشو ظهر نیومد .تو این سه روز پسملی افت شدید غذا خوردن پیداکرد .

3_دیگه طاقتم نیومد ...میدونستم که همش بخاطر شوشوه .دیروز عصری بهش زنگیدم وگفتم اگه نمی تونه ظهرا بیاد بگه من یه فکری بردارم یا بچه های خواهرم رو بیارم خونه ام یا برم اونجا که پسملی این همه اذیت نشه.درسته که دیروز فهمیدم سومین مرواردیش داره خودنمایی میکنه ولی من مادرم وبهونه گیری های بچه ام رو تشخیص میدم .

4_طفلکی شوشو با همه خستگیش وکاراش یه ساعتی اومد خونه با پسملی بازی کرد وکنارش دراز کشید که پسملی غذا بخوره وبعد هم به راحتی به خواب شیرین که فرو رفت شوشو هم رفت برای بقیه کاراش.

5_حقیقتش داره به این رابطه حسودیم میشه .عجیب کیف پسملم با باباش کوکه .شب شوشو زودتر اومد ودوش گرفت وشام خوردیم وگفت دوروزه که پسملی بیرون نرفته ببریمش ددر.میخواست ببردش پارک... ولی من دیدم با ماشین سواری ودیدن مغازه ها بیشتر حال میکنه ولذت میبره .اون شادی وبرق تو چشماش واقعا خستگی ادم رو از تن درمیاره.بردیمش گردش ومغازه دیدن .براش یه دست لباس تو خونه ای هم گرفتم با همون حلقه هوشی که نارنجی خانوم گفته بود دخمل گلش باهاش حسابی سرگرم شده.
6_شب که برگشتیم خونه ومیخواست با حلقه اش بازی کنه متوجه سینه خیز رفتنش هم شدم .پسملی با غلط زدن ودنده عقب رفتن راه میرفت ولی حال...الهی قربونش بشم من...سینه خیز... درست عین سربازها دوتا دستش رومیذاشت زیر سینه اش وباسنش رو میداد بالا وخودش رو میداد جلو...نمیدونم چرا بچه ها اینقده سریع تغییر میکنن وچیز یاد میگیرن .سرعتش اونقدر زیاد بود که به ثانیه ای ازاینوربه اونور میرفت.
مرسی شوشو خوبم که تو اوج کار وخستگیت این همه به فکر گل پسملیمون هستی.

7_ از قدیم حتی ادم های غار نشین یادمیگرفتن که یه روزی رو باید استراحت کنن .حالا خوشی در اخر هفته ها برای اونی که امکانش رو نداره کار چیپیه ..من نمیدونم والا...من هر وقت ددر وخوشی هام به این مهرسا جون برسه _ افرین بهت که اینقده دختر شاد وفعال وسرزنده ای هستی _ انوقت میگردم یکی خوشگذرون تر وشاد تر از مهرسا جون رو الگوم قرار میدم .مگه دنیا چقدرارزش داره که ادم مثل بختک بشینه تو خونه ونخودچی خورون راه بندازه وبه این واون گیر بده ...ها؟
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید