جواب داد

درسته که خیلی بچه مثبتم !... ولی یه مدت بود اگه به زبون هم نمیاوردم ولی تو دلم اتشفشانی بود .درسته که حق داشتم ولی این حق رو نداشتم زندگی شیرینم رو حتی شده به کام خودم درخفا هم تلخ کنم .
شماره ها پاک شد وفکرم رو خالی کردم وانتظارات به حقم رو هم صفر سعی نکردم چیزای بیخود رو مهم جلوه بدم . شرایط همینه وباید قبولش میکردم. نه اینکه مدام باهاش بجنگم .دوسه روز نکشید که جواب داد .البته که لطف خداوند هم بود ولی تا دل وفکرم درست شد کارا هم رله شد.
خیلی خوشحالم. از نظرم همونی بود که میخواستم وحالا ماهانه یکی رو دارم واز این بابت دیگه دغدغه ندارم.
خداروشکر
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید