شب چله ایی

چهارشنبه شب خوب نخابیدم.اصلا...داشتیم من واقامون با هم حرف میزدیم وگاهی از روابط افراد هم اه میکشیدم وحسرت میخوردیم که چرا دیگه هیچی مثل قدیم نیس و..


صب. طبق معمول بیدارشدیم.مدت طولانی میشه که برای صب وعصر به زنگ گوشی متوسل میشیم واثرش هم خیلی خوب بوده.


بعد ناهار حسابی خسته وبی حال وسر درد شدم نمیتونستم برم بسکت. با وجودی که عاشق باشگاهم ترجیح دادم نرم وبجاش بخوابم.زنگ گوشی رو هم قطع کردم وسه ساعت من وفندق خوابیدیم.


فردا شب شب چله ایی دعوتم وتنها قسمت بد ماجرا نبود ارایشگرمه.حتی امروز هم وقت نداد که حداقل بغل موم رو ببافه .نهایت موهام رو فرفری کنم.فردا اموزش بستن پوشک برای اقامون رو هم دارم.اخه. برای مهمونی شب فندق رو نمیبرم .سعی میکنم دوساعته برگردم.

/ 0 نظر / 2 بازدید