دیروز بعد از نوشتن اون پست رفتم کنار پسملی خوابیدم.شوشوهم که بخاطربنایی وتعمیرات شرکتش بعد ناهار اونقدری استراحت نکرد ورفت. بعد لالا پسملی رو حموم کردم وخودمم هم دوش گرفتم که شوشو اومد.واونم دوش گرفت وحاضر شدیم که بریم بیرون.
اولین کاری که کردم رفتن به ایران ساتن وخرید چند قواره پارچه ...هم مانتویی هم برای یه پیراهن هم برای یه سه تیکه ...اونجا هیچ وقت جای پارک پیدا نمی شه برای همین شوشو دوبله واستاد وپسملی رو هم بغل کرد ومنتظر من موند.بگم که پسملی تو ماشینی که حرکت نکنه اروم نمی مونه وشوشو مجبور شده بود با فیلم های موبایلش سرش رو گرم کنه .
شوشوبهم زنگ زد که چیکار می کنم وزود باشم ._ به ندرت شوشو منو هول می کنه _ اگه قبلا بود سریع می رفتم بیرون وشاید کاررو نصفه می ذاشتم .ولی اینبار بخاطر اینکه بعدش نادم وپشیمون نشم که بخوام باز بعدترش به زمان وزمین گیر بدم پول پارچه هارو دادم واز مغازه دیگه هم یه قواره مانتویی گرفتم واومدم بیرون .گفتم یه پروسه پارچه گرفتن این همه برام طولانی می شه بهتره چندین قواره بگیرم وبرای دوخت هم دوتا دوتا بدم بدوزه که زیاد اون موقع هم پروسه دوخت ودوزم طولانی ووقت گیر نشه !

بعد هم پسملی رو بردیم پارک وشام هم بیرون خوردیم .پسملی تو پارک خوابید وبعدش هم که بیدار شد اونقدری بیرون نموندیم .فک کردم خیلی دیر وقت شده ...ولی هنوز ساعت 11 هم نشده بود وقتی اومدیم خونه چون پسملی اونقدری ازددر رفتنش چیزی یادش نمیومد کمی بی تابی کرد ویه سه ربعی نق ونوق زد تا یادش رفت که کجا رفته وکی برگشته .
من می گم شیطون شده شما یه چیزی می شنوید .اینروزا چون خواسته هاش فرارتر رفته جیغ میزنه .میخواد خواسته هاش رو اینجوری تحمیل کنه _ مریم جون از جیغ زدن دخملیت ناراحت نشو این یه برهه از زندگیشونه _
وقتی زیاد از تایم ددری که رفته راضی نباشه تا می رسیم دم خونه ودر پارکینگ باز میشه ایشون بنای جیغ وناسازگاری رو میذارن .یه پسملی دارم شیرین شیرینه هااااا
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید