درد رو از هر طرف بنویسی درد است.
غم واندوه وناراحتی ادم شاید با گذر زمان کمرنگ بشن اما هرگز فراموش نمیشن.
برای خودم گاهی چنان پررنگ آزارم میدن انگار روزهای اول ست.انگار میشه خیلی کارارو نکرد وخیلی اشتباهات رو پاک کرد.هرزگاهی خیلی پررنگ به یادشون میارم وحسابی اذیت میشم.کاش میشد از اول نباشن.

/ 0 نظر / 2 بازدید