شادم

 

 

1_خستگی طبیعی ماهانه وخستگی هایی که به طور کامل از بدنم خارج نمیشه بخاطر فشار زندگی وپسمل داری باعث شده بود یکی دوروز حسابی تو خودم باشم وبشم یه زن غرغرویی که خودم هم نمی دوستمش!... .طفلکی شوشو وپسملیم.
مدام می گفتم خسته ام واز کت وکول افتادم.

2_جمعه شب طبق روال رفتیم بیرون به قصد گردش پسملی وهواخوری.پسملی هم بخاطردندوناش چندروزی بدقلق شده .خوابش هم میومد . ولی نه خوابید نه از بغلم رفت تو کالسکه نه اروم بود ونه زیاد به خودش خوش گذشت .شوشو شام سفارش داد ولی من گفتم از خستگی نمی خورم ._ از این مدلی شدنم شوشو خیلی رنج می کشه _

3_شوشو هم که خسته .کاری روداره می کنه که تا بحال انجام نداده .خوب تغییرات توشرکتش چیزی نبوده که تا بحال تجربه اش رو داشته باشه .من وشوشو همیشه حاضر اماده می خوردیم واز اینکارا بلد نیستیم .اونم حسابی خسته می شه ولی بخاطر من وپسملی زندگی عادی وروزانه اش رو مختل نمیکنه وحتی تو ددر بردنای فسقل پسمل هم تاثیر نذاشته !

4_اخ که این چندروز چقدر گند ومنفی بود .همون جمعه شب برای پسملی پماد التیام دهنده لثه گرفتم .برای خودم هم کلی زینگ پلاس.

5_روز یکشنبه انگار همه چی کنفیکون شده بود.خواهری صب زنگید که بیاد دنبالم وبریم اونجا ولی من قبول نکردم .گفتم میخوام اینروزایی که شوشومیره باشگاه نو خونه باشم وخونه رو مرتب کنم. درثانی هنوز که هنوز هیچ کاری نکردم .
جاتون خالی خورش کرفس درست کردم وبرای اولین بار بصورت دو وعده ای که شام هم داشته باشیم.بعد ه ناهار شوشوکارداشت ورفت منم ظرفا رو گذاشتم تو ظرفشورورفتم پسملی رو بخوابونم.
بعدش اومدم وچسبیدم به گردگیری اون همونجور که دلم میخواست.از شانس خوب پسملی یه ساعت تمام خوابید وبعد شیر خورد ودوباره خوابید_ برعکس مواقع قبل که هر نیم ساعت شیرمیخورد_ وقتی پسملی بیدار شد بهش سرویس دادم وشیر وعصرونه اش رو که خورد خونه رو جارو کردم.
ظرفا و دراوردم وبعد پسملی رو تو اتاقش طوری گذاشتم که از تو حموم بتونم ببینمش _ تازگی ها با وجودی که همش دوش گرفتنم 5 دقیقه می شه جرات توکریر گذاشتنش رو اونم جلوی در حموم ندارم .شیطون خودش رو از تو کریر میندازه بیرون – پسملی داشت بازی می کرد ومنم قربون صدقه اش می رفتم .دوش گرفتم وکلی انرژی دار شدم که شوشو اومد اونم دوش گرفت که بعدش بره باشگاه.

6_شب حسابی پسملی خوب شده بود دیگه ناارومی نمی کرد وداشت با خودش بازی میکرد واشتهاش هم برگشته بود وشوید پلو با مرغی که براش درست کردم وتا تهش خورد.میوه عصرونه اش رو هم خورد ومنم براش سوپ درست کردم
رفتم تواشپزخونه که کارا رو سامان بدم دیدم صدای تق وتوق میاد .فهمیدم شازده داره رسیور ولپ تاپ رو با اسباب بازیاش میزنه .وقتی با خنده و سر وصدا بیرون اومدم با لهجه بچگونه گفتم شما دارید چیکار می کنید ؟... ها؟... فزونی!! ( یعنی همون فضولی ) اونقدر خوشش اومد ودست پا زد ودرجاسینه خیزرفت که غش کردم.شادی به صورت پسملی گلم برگشته بود.اخه من درددلش رو خوندم وبه خودم قول دادم نذارم خستگیم به زبون بیاد تا پسملیم متوجه اش بشه.بردمش دوش شبونه اش رو بگیره واماده اومدن باباش وبعد هم لالاش بشه .
7_نزدیکای اومدن شوشو بهش زنگیدم .گفت نزدیک خونه ست. یه مانتو رو لباس بلند نخی خوابم تنم کردم وشال انداختم روسرم وپسملی و اوردم تو حیاط که هوابخوره ویه تنوعی براش بشه .که شوشو مهربونم با اون همه خستگی کار وبعد هم ورزش گفت که سواربشیم ویه دوری پسملی رو بدیم . یه دور زدن سه ربعی شد .نمی دونید چه حالی داره که لذت بردن بچه ات روببینی .چشاش برق میزد وصداهایی که موقع لذت بردن ازخودش درمیاره رو به زبون میاورد _ به قول من شعر میخونه اونم از شادی_

8_همه چی سر جای خودش برگشته بود.شام خوردیم . ظرفارو گذاشتم تو ظرفشور وپسملی روخوابوندم واومدم بیرون که کارای ناهار فردا و انجام بدم _ برنج خیس کردم وگوشت رو رست بیفی بریدم ومرینت کردم برای خوراک فردا_ شوشو تو این مابین خوابش برد ونشد براش میوه ببرم به جاش اومدم که اینهمه انرژی مثبتم رو اینجا ثبت کنم.

9_ برای ددر فردا شب پسملی تصمیم دارم بذارم خواب بعد از خواب عصرش رو هم بگیره اونوقت بریم بیرون .اول هم میرم سمت مغازه ها تواحمد اباد. میخوام کیف کاغذی بگیرم _ کیف شب ورنی _ یکی هم برای خواهری بگیرم بخاطر تشکر اونروز مهمونی واین دنبال من اومدناش وزحمتاش .بعد بریم پارک .اینبار هم اون یکی فست فود دیگه رو امتحان کنم .اینهمه چیز برای لذت بردن هست چرا باید خسته بشم ...هان ؟

شوشو میگه از پرشین برم یه ادرس دیگه ...نه بخاطر یه سری حرف مفت زن چون هرجا برم اسمون همین رنگه ومی شه دردروازه رو بست ولی دهن مردم روعمرا...نه ..بخاطر اینکه این مسدود شدن وبم دیگه رمقی برای ادامه نوشتنم تو پرشین نذاشته میرم یه سرویس دهنده وب دیگه .... اگه رفتنی بشم که احتمالن هم میرم .هم وب خودم رو میبرم هم وب پسملی رو .وبه احتمال زیاد ادرس رو هم به کسی ندم .مگه چند تا دوست انگشت شمار اونم با یه سری شرایط ...دارم رو رفتن فکر میکنم.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید