_هی با خودم کلنجار رفتم که منم همون کاری رو بکنم که اینجا درموردش توضیح دادم .نظافت خونه در نیم ساعت !...هی گفتم نیره جون که هست وهی کلنجاررفتم وهی خستگی پسرک داری منصرفم کرد .تااینکه همه حسای منفی رو ریختم دور.
اخه نیره جون هی روزا رو قاطی میکنه ویه سری روزا هم نمیتونه بیاد .بهتر دیدم هفته ای یه بارش کنم اونم ثابت ووسط هفته که اگه نتونست بیاد حداقل تا اخر هفته بتونم یه خاکی تو سر پسر همسایه بریزم !
اینجوری میتونم یا یه یکی دیگه رو بگم بیاد یا اینکه کلا منم یه بار پذیرایی رو این مابین اومدن نیره جون تمیز کنم .

_ طبق گفته عشقولیم روز جمعه ظهررو اختصاص به خودمون دادیم .پسرک یه هفته ای می شه وسط خواب شیرین بیدار می شه وجیغ میزنه وهیچی هم نمیخواد .یه دو سه دقیقه ای همینجور چشم بسته فقط جیغ میزنه وبعد ساکت می شه وبیدار می مونه اونم اروم اروم وحسابی هم کیفش کوکه .گاهی دوسه ساعت بیدار میمونه.
.
_ پنجشنبه شب هم همین کاررو کرد وجمعه دیر بیدار شدیم وتا صبحونه بخوریم ودوش بگیریم وحاضر بشیم کمی دیر شد.گلپسر هم تو ماشین نخوابید وموقع ناهارتو رستوران اتیش سوزوند وموقع برگشت هم بنای ناسازگاری رو گذاشت وبا دعوای من این ناساگاریش بیشتر شد به خونه هم کشید.

بلانسبت منو به غلط کردن انداخت هم بابت بیرون رفتن هم بابت دعوا کردن .به عشقولیم میگم این که از رستوران وشاندیز رفتن چیزی متوجه نمی شه ( البته قثبلش رفتیم میدون اسب سواری که مسابقات داشتن ) .بهتره عین هفته قبل بریم بیرون ومغازه گردی وبعد هم ناهاررو بگیریم وبیاریم خونه . اگه دیروز تو ماشین خوابیده بود این همه بد قلق نمی شد.

_خیلی وقت پیش به عشقولیم گفتم شبا گلپسر تمایل داره زودتر بخوابه ولی بخاطر اونه که بیدار می مونه .انگار باباش براش تداعی کننده شهر بازی ه .دو شبه بدون اینکه بذارم متوجه باباش بشه _ طفلکی میره تو اتاق دیگه که ایشون نفهمند_ میبرمش تو اتاق برای خواب .البته یه لحظه بهونه میگیره که نخوابه _ با این اتاق خوابمون حسابی ضد شده _ ولی اگه باباش باشه این بهونه گیریهاش ادامه پیدا میکنه .خلاصه دردسرتون ندم می تونم ساعت 11 ونیم ایشون رو بخوابونم .حالا هم قصد دارم نیم ساعت این ساعت خوابش رو بیارم جلوتر.

_برای اینکه دیروز حسابی اذیت شدم ونق زدم وبعد هم ناراحت چرا عشقولی هام رو اذیت کردم .شب به پسرک به عشق اسب هایی که دیده بود سواری دادم که از دلش دربیاد .به خودم گفتم یه بار ناراحت شدنم تو این ماه اتفاق افتاد وحق ندارم تا تا اخر همین ماه دیگه ناراحت بشم بحدی که بروز بدم .

_ نمیدونم می تونم فردا برم برای کارای یونی یا نه؟ بیش از یه سال ه.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید