پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

      امروز صب نسبتا زودخبردارشدیم. طفلکی خواهرم وصدالبته همسرجانشون دم عیدی عزادارشدن.بعدازچندماه مریضی مادرشوهرخواهرم فوت شدند. اینروزا درگیر اونجا
/ 4 نظر / 26 بازدید