فعلا نشد

 

 

1_ نشد ...نشد از امروز شروع کنم.کمکیم اومده بود وحواسم پرت شد وقبل از اینکه قرص بخورم نشستم وبا فندق نیمرو خوردم !!از فردا...حتما شروع میکنم .با وزنه  تو اشپزخونه رو همون سرامیک خودم رو کشیدم تا ده روز اینده ببینم چی می شه؟....میام می نویسم.

 

2_ خونه که تمیز میشه  و همه جا برق می افته خیلی حال می کنم .مخصوصا که شب قبل حسابی فاتحه  اجاق خونده شده بود.خیلی کثیفی اشپزخونه وپذیرایی به چشمم میاد.

 

3_ سمت شب هم فندق رو حاضر کردم ورفتیم بیرون .اول می خواستم برم پیش اقامون اینا .اونم گفت بیا.بعد دیدم یه معامله با یکی داره واین فندق شاید عاصیش کنه بیخیالش شدم ورفتیم پارک.

 

4_ خداروشر اشتها فندق بهتر شده ولی هنوز لوزه هاش داغونه!!

/ 0 نظر / 2 بازدید