خونه زندگی من

روزانه های زندگی من با همسرجونی وفندق شیرینم

    اگه مدام جنگیدم وحرفای مادرم رو اویزه گوشم نکردم .حداقل این بار حرفای الف  رو اویزه گوشم کنم .دیگه بسه
/ 0 نظر / 27 بازدید
آبان 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
1 پست
خرداد 96
1 پست
شهریور 94
23 پست
مرداد 94
19 پست
تیر 94
20 پست
خرداد 94
26 پست
اسفند 93
12 پست
بهمن 93
15 پست
دی 93
13 پست
آذر 93
22 پست
آبان 93
20 پست
مهر 93
18 پست
شهریور 93
23 پست
مرداد 93
13 پست
تیر 93
11 پست
خرداد 93
20 پست
اسفند 92
13 پست
بهمن 92
15 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
12 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
4 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
اسفند 81
1 پست
آبان 81
1 پست